Bộ máy hành chính xã

* ĐẢNG ỦY
- Đ/c: Nguyễn Xuân Hồng – Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
- Đ/c: Hoàng Văn Tân – Phó bí thư thường trực Đảng ủy
* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
- Đ/c: Hoàng Văn Tân – Chủ tịch HĐND xã.
* ỦY BAN NHÂN DÂN
- Đ/c: Trần Quốc Anh  - Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã
- Đ/c: Trần Hoàng Điệp – Phó chủ tịch UBND xã
- Đ/c: Lê Văn Du – Phó chủ tịch UBND xã
- Đ/c: Trần Đăng Báo – Phó Chủ tịch HĐND xã.
- Đ/c: Trần Bá Quang - UVUB – Trưởng công an xã
* MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
- Đ/c: Lê Thị Kim Dung - Chủ tịch UBMTTQ xã
- Đ/c: Phan Thị Trang – Bí thư Đoàn thanh niên
- Đ/c: – Trần Bảo Toàn - Chủ tịch Hội LHPN xã
- Đ/c: Phan Xuân Lân – Chủ tịch hội Nông dân xã
- Đ/c: Phạm Công Diện– Chủ tịch hội CCB xã
- Đ/c: Nguyễn Xuân Lợi – Chủ tịch hội NCT xã
* CÁC THÔN
1. Thôn Thành Hải
2. Thôn Minh Hòa
3. Thôn Hương Hòa
4. Thôn Thành Long
5. Thôn Thành Vân
6. Thôn Thành Yên
7. Thôn Thành Tiến
8. Thôn Thanh Văn
9. Thôn Thành Phú
10. Thôn Thành Sơn